Polityka prywatności

RODO / GDPR

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

„DIAMODA” Patryk Moryń Dylów Rządowy 30, 98-330 Pajęczno jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: kontakt@diamodabutik.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: Diamodabutik.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
Przetwarzamy następujące kategorie danych:
imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar – w celu zawarcia i wykonania umowy
imię, nazwisko, adres email, rozmiar – w celach marketingowych
Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.
Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: sklep@andzela.com lub pisemnie na ww. adres Administratora
Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
Nie będziemy profilować Twoich danych .
W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie Andzela.com pliki cookies.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.